භේදය ඩීසී වායු සමීකරණයකට

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!