අපි ගැන

වර්ෂ 2005 දී ආරම්භ කරන Envicool, ෂෙන්සෙන් කොටස් වෙළෙඳපොළ (: 002837 කොටස් කේතය) හි ලැයිස්තුගත මහජන සමාගමකි. අපි උෂ්ණත්වය පාලනය සම්පූර්ණ පරාසය ලබා නිෂ්පාදන හා  අදාල විසඳුම්
- Data Center
- Telecommunication
- Industry Automation
- Energy Storage
- EV Transportation

4
ywk

· වෘත්තීය වායු සමීකරණයකට පරීක්ෂණ පහසුකම්

· පරිසරය පාලනය ප්රධාන තාක්ෂණයන් ප්රගුණ

· උෂ්ණත්වය පාලනය පමණ පේටන්ට් බලපත්ර මාලාවක්

· ක්රිස්තු වර්ෂ, සී.සී.සී., යූ.එල් අනුමත නිෂ්පාදන

· ISO9001 සහතික

· ISO14001 සහතික

· OHSAS18000 සහතික


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!